Новини и събития

ное 29, 2010

01/12/2010 Проектът УНИК – "Университетски научно-изследователски комплекс/УНИК за иновации и трансфер на знания в областта на микро/нанотехнологии и материали, енергийната ефективност и виртуалното инженерство", с договор ДУНК-01/3 официално стартира с трансфера на субсидията , предвидена за първата година от неговата реализация.

окт 11, 2010

На 5 и 6 октомври 2010, за пета поредна година, в рамките на Дните на Джон Атанасов и Международната конференция AUTOMATICS AND INFORMATICS, се проведе International Symposium Robotics, Automation and Mechatronics'2010 в София. Изнесени бяха 21 доклада в 4 секции, с близо 50 участници. Представена бе новоиздадената монография на проф.Т.Нешков, и фирма СПЕСИМА-АД. Демонстрирани бяха 5 учебно-изследователски робота.

 

Цел

Стратегическата цел на предлагания проект обхваща развитието на Иновационен център за върхови научни постижения, за изследвания, развитие и трансфер на технологии и за обучение ориентирано към бъдещата икономика на знанието. Особено внимание ще бъде отделено върху подходи и методи за ефективно използване на виртуалното инженерство и микро/нанотехнологиите при ускорено развитие на иновативни технологии и системи за проектиране и оценяване на МЕМС, а също и системи за рекупериране на енергия, с оглед повишаване на конкурентноспособността на ТУ и МСП в България. Тази цел се определя и от факта, че развитието на нови продукти е концентрирано предимно в развитите страни, а Източна Европа е с относително малък дял в развитието на иновативни продукти и за да са конкурентни предприятията от тези страни трябва да използват най-новите и ефективни методи и подходи при създаване на иновативни продукти както и обучение на висококомпетентни специалисти.

Научните задачи на иновационния център за върхови научни постижения, за развитие и трансфер на технологии, чрез които ще бъде постигната стратегическата цел на предлагания проект, включват:

• Повишаване на квалификационното ниво на учените и преподавателите от центъра в областта на виртуалното инженерство и микропроизводството;

• Повишаване на квалификационното ниво на учените и преподавателите от центъра в областта на виртуалното инженерство и микропроизводството;

• Изграждане на инфраструктура от софтуерни, хардуерни и специални средства и специализирано оборудване за микро/нано обработки с лазерна или друга електронна технология;

• Разработване на метод за симулация на поведението на сложни MEMS обекти и системи;

• Разработване на стъпков подход и методология за проектиране на MEMS чрез технологиите на виртуалното инженерство и физическото прототипиране;

• Верификация на методите и подхода на базата на конкретни тестови примери;

• Разработване методология за проектиране и функционално-стойностен анализ на механични системи за рекупериране на енергия чрез технологиите на виртуалното инженерство;

• Оценяване на метода на базата на постигнатите от виртуалния прототип на механична система за акумулиране на енергия параметри в сравнение с конкурентни системи;

• Създаване на условия за ефективно обучение на студенти, докторанти и млади учени в сферата на виртуалното инженерство и микро производството и енергиината ефективност. Тази задача ще бъде един от фокусите на проекта за създаване на специалисти за бъдещата икономика на знанието, които ще могат да отговорят на предизвикателствата на глобалната конкуренция и ще са подготвени да поемат водещата роля в развитието на конкурентоспособни продукти чрез интердисциплинарния подход на виртуалното инженерство, позволяващ скъсяване на времето за разработване на иновативни обекти и системи .

 

Предишна страница: За Центъра  Следваща страница: Дейности