Новини и събития

ное 29, 2010

01/12/2010 Проектът УНИК – "Университетски научно-изследователски комплекс/УНИК за иновации и трансфер на знания в областта на микро/нанотехнологии и материали, енергийната ефективност и виртуалното инженерство", с договор ДУНК-01/3 официално стартира с трансфера на субсидията , предвидена за първата година от неговата реализация.

окт 11, 2010

На 5 и 6 октомври 2010, за пета поредна година, в рамките на Дните на Джон Атанасов и Международната конференция AUTOMATICS AND INFORMATICS, се проведе International Symposium Robotics, Automation and Mechatronics'2010 в София. Изнесени бяха 21 доклада в 4 секции, с близо 50 участници. Представена бе новоиздадената монография на проф.Т.Нешков, и фирма СПЕСИМА-АД. Демонстрирани бяха 5 учебно-изследователски робота.

 

Научни направления

Виртуалното инженерство(ВИ), микро/нано/електромеханичните системи (МЕМС) и рекуперирането на енергия (РЕ) вече революционно промениха няколко индустриални направления чрез иновации и развитието на нови продукти. Това от своя страна провокира насочването на значителен брой изследвания и инвестиции в тези области.

Съгласно Националната стратегия за иновации на Р. България, горепосочените три области на развитие се нареждат сред приоритетите за развитие в науката и индустрията.

Виртуалните инженерни технологии "CAx" или т.нар. CAD/CAM/CAE технологии за тримерно развитие, моделиране, изследване и симулация са една от областите на развитие, способстваща ускоряването на процесите на иновации.

В още по-голяма степен и сила, това важи за микросвета, където мащабните разлики в размерите водят до съществени и дори принципни различия във физическото поведение, параметрите и взимното въздействие на обектите и системите. Микротехнологията не се базира само на миниатю-ризация на съществуващи системи, но и позволява създаване на нови инженерни концепции, експлоатиращи конвергенцията на технологиите (например нано-, микро-, био-, гео-, оптични когнитивни технологии, микроелектроника и др.) за следващото поколение нови или иновативни продукти и услуги, с висока добавена стойност и адаптация към променящите се нужди на индустрията.

Възможностите и сферата на приложимост на устройствата за рекупериране на енергия са огромни. Някои изисквания за енергийна автономност имат значение и за области като: мобилни микромашини, сензори и микросензори, базирани на МЕМС, транспортни системи за автомобили, системи за повдигане на товари (кари) и др. Изследванията, технологиите и иновациите в тези области водят до повишаване на енергийната ефективност и имат значителен екологичен ефект.

В страната и в частност в ТУ-София, изследователските дейности в гореописаните научни области, които са предмет и цел за развитие на настоящия проект, имат определени традиции. Предвид обаче изключителната им актуалност в международен план, се счита че към този момент, в България, те не се развиват в адекватна степен и е целесъобразно, да бъдат активизирани поради очаквания значим ефект върху нашата наука и индустрия. Като цяло, през последните години в България активно се работи по приоритета микро/нанотехнологии, но най вече в областта на физиката, химията и електрониката.

В областта на микромеханиката и МЕМС участниците в проекта са едни от водещите специалисти в България.

В областта на виртуалното инженерство и симулациите за създаване на иновативни продукти, лабораторията "CAD/CAM/CAE в индустрията"/3Сlab заема водещо място в България, с повече от 15 годишен опит в използването и развитието им за изследователски и индустриални цели.

В областта на МЕМС, научният екип има натрупан опит в проектирането и моделиране, симулиране и оптимизиране на микросистеми - микроактуатори и микросензори, както и в системи за рекупериране на енергия чрез механични акумулатори. В лаборатория ECAD на TУ-София са разработвани МЕМС елементи с фокус върху електронните компоненти. В лабораторията "CAD/CAM/CAE в индустрията" са проектирани и оптимизирани МЕМС актуатори за американски индустриален партньор.

В областта на системи за рекупериране на енергия чрез механични акумулатори (кинетични и потенциални) в МТФ на ТУ-София (колектив с ръководител проф. дтн Венелин Живков, член на екипа по този проект) са разработвани два проекта и няколко дисертации за прилагането на такива системи в транспортни машини.

Предишна страница: Софтуерни приложения  Следваща страница: Виртуално инженерство