Проектът "Иновационен център за върхови научни постижения, развитие и трансфер на технологии" е одобрен и класиран за финансиране от Фонд "Научни Изследвания" към Министерство на образованието, младежта и науката в конкурса "ЦЕНТРОВЕ за върхови постижения" през 2008г. Договорът /Д002-106/28.12.2008г/ по проекта стартира през януари 2009г.

Чрез обединяване на усилията на специалисти от няколко области като механиката, електрониката, роботиката, системите за управление и др. и чрез използване на средствата на виртуалното инженерство(ВИ) се създават условия за бързо развитие на иновативни процеси и системи/продукти насочени както към по-фундаментални изследвания, така и към подпомагане на предприятията, и особено на малките и средни предприятия, споделяйки ресурси и know-how с университетските специалисти и с партньорски компании.

Планираните в първия етап от проекта (продължителност 1,5г) дейности, свързани с инфраструктурата на центъра, са успешно реализирани в по-голямата си част. Съгласно първоначалния план дейностите свързани със закупуването на специализирано оборудване и софтуер са съсредоточени в първата година от проекта, с оглед на това да се създаде подходяща база и екипировка за осъществяване на предвидените в рамките на проекта изследвания, в трите направления - Виртуално инженерство, МЕМС и Механични системи за рекупериране на енергия. Проведени са курсове на обучение на участници от проектния екип за работа с новото специализирано оборудване. Извършен е обмен на опит с екипи на нашите партньори от Университетите в Кардиф и Карлсруе. Организирани са семинари и работни срещи за популяризиране на дейностите по развитие на Центъра и на потенциалните възможности, които се откриват като следствие от неговото създаване. Дейностите и задачите по изследователската част в трите проектни направления, също са стартирани, но техният основен фокус е предвиден за следващият проектен етап, в който вече създадената нова инфраструктурна база за научни изследвания да осигури възможността за тяхната реализация по план.

През декември 2010, стартира проект УНИК – "Университетски научноизследователски комплекс/УНИК за иновации и трансфер на знания в областта на микро/нанотехнологии и материали, енергийната ефективност и виртуалното инженерство", с договор ДУНК-01/3, който наследи работната програма на Иновативния център за върхови постижения и същевременно разшири обхвата на изследователските цели и задачи.

През 2011г, в рамките на Етап 1 от УНИК,  Центърът за върхови постижения продължи своята дейност, следвайки заложените в своята предварителна програма инфраструктурни и изследователски задачи.

Днес, НИЛ "Център за върхови научни постижения, развитие и трансфер на технологии (ЦВП)" притежава една добре развиваща се инфраструктурна база за научни изследвания и работи усилено за създаване на подходящи условия за работа на студенти, докторанти и учени в областта на Виртуалното Инженерство, МЕМС и Енергийното рекупериране.