РАБОТЕН ПАКЕТ WP7 - Разпространение на резултатите

ЦЕЛИ :

1. Популяризиране и разпространение на резултатите от проекта по време на различните етапи.
2. Апробация на създадените методики чрез разработванена демонстрационни проекти съвместно с индустриални партньори.

ЗАДАЧИ :

WP7.Зад.1 Провеждане на една работна среща (Work Shop) за популяризиране плановете и възмож-ностите на центъра в края на първата година от проекта с партньори от индустрията и други научни организации.

WP7.Зад.2 Провеждане на работна среща (Work Shop) за популяризиране и разпространение на резул-татите от проекта в края тертата година с партньори от индустрията и други научни организации.

WP7.Зад.3 Разработванена интернет страница на центъра.

WP7.Зад.4 Разработване на демонстрационни проекти в сътрудничество с индустриални партньори за апробация на създадените методики и следваща колаборация.

WP7.Зад.5 Включване в European Network of Excellence on “Multi-Material Micro-Manufacture” (4M).

Предвидени РИСКОВЕ:

Избор на неподходящи насоки и външни организации при разпространение на резултатите - партньориte активно работят в областта и това намалява този риск до минимум.

Липса на достатъчно ресурсно осигуряване в по-дългосрочен план – предвидените потенциални направления на дейност, както и оперативен контрол при последващото използване на създадената инфраструктура намалява този риск до минимум.

РЕЗУЛТАТИ :

WP7M1 Уеб страница, информационни брошури и плакати на Центъра. 
WP7M2 Първи ден на отворени врати.
WP7M3 Втори ден на отворени врати и първи международен семинар (work shop). 
WP7M4 Включване в European Network of Excellence on “Multi-Material Micro-Manufacture” (4M).
WP7M5 Представяне на 2 демонстрационни проекта съвместно с индустриални партньори за апробация на създадените методики


обратно в Дейности