РАБОТЕН ПАКЕТ WP6 - Научно-изследователска и учебна дейност за върхови научни постижения и иновации

ЦЕЛИ :

1. Натрупване на нови научни познания и трансфер на технологии за обучение ориентирано към бъдещата икономика на знанието.
2. Създаване на условия и среда за научни и приложни изследвания в областта на МЕМС и системи за рекупериране на енергия, с оглед повишаване на конкурентноспособността на ТУ и СМП в България.
3. Подготовка на млади специалисти в областта на виртуалното инженерство.

ЗАДАЧИ :

WP6.Зад.1 Натрупване на нови научни познания и трансфер на технологии за обучение ориентирано към иновационните процеси в бъдещата икономика на знанието чрез разработване на дидактични и демонстрационни материали за подготовка на докторанти, изследователи и млади учени, както и подпомагане на тяхната работа в конкретните изследвания .

WP6.Зад.2 Създаване на условия и среда за научни и приложни изследвания в областта на МЕМС и системи за рекупериране на енергия, целящи подпомагане на иновационното развитие и повишаване на конкурентноспособността на ТУ и МСП в България .

WP6.Зад.3 Въвеждане на нови учебни дисциплини за подготовка на млади специалисти в областта на виртуалното инженерство и микротехнологиите.

Предвидени РИСКОВЕ:

Поради натрупания значителен опит на колективите в тази област не очакваме възникване на съществени рискове по изпълнение на планираните дейности.

РЕЗУЛТАТИ :

WP6M1 Разработени дидактични и демонстрационни материали за подготовка и подпомагане на докторанти, изследователи и млади учени в конкретните изследвания . 
WP6M2 Създадени условия и среда за научни и приложни изследвания в областта на МЕМС и системи за рекупериране на енергия с осигурен достъп за външни организации и компании.
WP6M3 Разработване на методология за функционално-стойностен анализ на механични системи за рекупериране на енергия чрез технологиите на виртуалното инженерство. 
WP6M4 Въведени две нови учебни дисциплини за подготовка на млади специалисти в областта на виртуалното инженерство и микротехнологиите .

обратно в Дейности