РАБОТЕН ПАКЕТ WP5 - Разработване методология за проектиране и функционално-стойностен анализ на механични системи за рекупериране на енергия чрез технологиите на виртуалното инженерство

ЦЕЛИ :

1. Създаване на методология за проектиране на механични системи за рекупериране на енергия чрез технологиите на виртуалното инженерство.
2. Създаване на методология за функционално-стойностен анализ на механични системи за рекупери-ране на енергия чрез технологиите на виртуалното инженерство.
3. Верификация на базата на конкретeн прoект.

ЗАДАЧИ :

WP5.Зад.1 Анализ на съществуващото състояние и разработване на методология за проектиране на механични системи за рекупериране на енергия чрез технологиите на виртуалното инженерство.

WP5.Зад.2 Разработване на методология за функционално-стойностен анализ на механични системи за рекупериране на енергия чрез технологиите на виртуалното инженерство.

WP5.Зад.3 Разработване на пилотен проект на механична система за рекупериране на енергия за верификация на разработената методология за функционално-стойностен анализ.

Предвидени РИСКОВЕ:

Възможно влияние на случайни фактори или такива неотчетени в симулационния модел, които имат значение за поведението извън областта, в която е работил предварителния верифициран чрез физически протоип модел – натрупания опит в изграждане на симулационни модели дава основание да считаме че ще бъдат обванати всички значими фактори.

Неправилна съгласконцепция на системния подход за изграждане на виртуален прототип за верификация на концептуално ниво на нови процеси и системи в максимално ранен етап - опита на колектива е голям и това дава увереност, че този съществуващ риск ще бъде избегнат.

РЕЗУЛТАТИ :

WP5M1 Анализ на съществуващото състояние на подходите за проектиране на механични системи за рекупериране на енергия. 
WP5M2 Разработена методология за проектиране на механични системи за рекупериране на енергия чрез технологиите на виртуалното инженерство.
WP5M3 Разработване на методология за функционално-стойностен анализ на механични системи за рекупериране на енергия чрез технологиите на виртуалното инженерство. 
WP5M4 Верификация на разработената методология за функционално-стойностен анализ на база на пилотен проект на механична система за рекупериране на енергия.

обратно в Дейности