РАБОТЕН ПАКЕТ WP4 - Разработване на стъпков подход и методология за проектиране на MEMS чрез технологиите на виртуалното инженерство и физическото прототипиране

ЦЕЛИ :

1. Mетод за симулация на поведението на сложни MEMS обекти и системи.
2. Стъпков подход и методология за проектиране на MEMS чрез технологиите на виртуалното инженер-ство и физическото прототипиране.
3. Верификация на базата на конкретни тестови примери.

ЗАДАЧИ :

WP4.Зад.1 Анализ на съществуващото състояние и разработване на цялостен метод за симулация на поведението на сложни MEMS обекти и системи чрез виртуални прототипи.

WP4.Зад.2 Разработване на стъпков подход и методология за проектиране на MEMS чрез технологиите на виртуалното инженерство и физическото прототипиране.

WP4.Зад.3 Верификация на разработените методи и подходи на базата на конкретни тестови примери.

Предвидени РИСКОВЕ:

Възможно влияние на случайни фактори или такива неотчетени в симулационния модел, които имат значение за поведението извън областта, в която е работил предварителния верифициран чрез физически протоип модел.

Недобро съгласуване на физическите параметри на микросистемата със свойствата на моделите – тестовите примери ще дадт обратна връзка за по-бързо настройване на стъпковия подход.

РЕЗУЛТАТИ :

WP4M1 Разработен метод за симулация на поведението на сложни MEMS обекти и системи чрез виртуални прототипи. 
WP4M2 Разработен стъпков подход и методология за проектиране на MEMS чрез виртуално прототипиране и симулации в съчетание с физическото прототипиране.
WP4M3 Верифицирани методи и подходи на базата на конкретни тестови примери.

обратно в Дейности