РАБОТЕН ПАКЕТ WP3 - Развитие на изследователската инфраструктура

ЦЕЛИ :

1. Подобряване на инфраструктурата на инженерната среда.
2. Доставка, обучение и пускане в експлоатация на система за микрообработване с лазерна технология.
3. Доразвитие на научното оборудване на центъра с отчитане на специфичните задачи на проекта.

ЗАДАЧИ :

WP3.Зад.1 Създаванена концепция за обновяванена техническите и програмните средства.

WP3.Зад.2 Доставка, обучение и пускане в експлоатация на система за микро/нанообработки с лазерна или друга електронна технология.

WP3.Зад.3 Интеграция на всички компоненти за постигане на ефективна работа. Тестови примерни решения за верификация на системната среда.

Предвидени РИСКОВЕ:

Нехармонично изграждане на инфраструктурата, отговаряща на необходимите стандарти за про-веждане на изследователска дейност в областта на виртуалното инженерство и микротехнологиите - опита на колектива, както и на партньори от Университетите в Кардиф и Карлсруе, които притежават по-голям опит в тази сфера, дават основание да считаме, че този риск е минимален.

Неточно или непълно дефиниране на техническите параметри – Научния и изследователския опит на членовете на коелктива са значителни (те са водещи в страната в съответните области), което е гаранция за минимизирането на този риск.

Трудности при доставката и въвеждането в експлоатация на оборудването – предвиденото допълнително обучение на екипа ще намали тази опасност.

РЕЗУЛТАТИ :

WP3M1 Концепция за обновяванена техническите и програмните средства.
WP3M2 Пусната в експлоатация система за микро/нанообработки с лазерна електронна технология.
WP3M3 Осъществена интеграция на всички компоненти за постигане на ефективна работа.
WP3M4 Оценка на тестови примерни решения за верификация на системната среда.

 

обратно в Дейности