РАБОТЕН ПАКЕТ WP1 - УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

ЦЕЛИ :

1. Успешно реализиране на проекта и достигане на очаквания резултат.
2. Спазване на планираните срокове по фази, задачи и дейности.
3. Организиране на планираните средства за нормалното им усвояване по предназначение и
в рамките на предварително установения обем разходи по проекта.
4. Постоянен контрол върху работата и координиране дейността на отделните партньори.

ЗАДАЧИ :

WP1.Зад.1 Научно-изследователска координация
Организация на изпълнението на изследователските задачи по проекта от работните пакети - следене за изпълнение на отделните дейности, научно ръководство и координация, организация на изследванията по задачи.

WP1.Зад.2 Организационна и финансова координация
Организация на изпълнението на проекта по работни пакети - следене за изпълнение на отделните дейности и задачи.
Да се следят предварително планираните срокове за изпълнение на работата по работни пакети, задачи и дейности.
Да се извършва своевременен контрол.

Предвидени РИСКОВЕ:

Неефективно управление, липса на ефективна координация - Научния и организационния координатор са опитни ръководители и мениджъри, което е гаранция за минимизиране на този риск.

Неефективна работа на някой от партньорите в екипа - предвижда се пренасочване на ресурс от страна на останалите участници.

Неефективно усвояване на средствата - предвидения мониторинг ще даде оперативна информация и възможност за превантивни действия.

Липса на оперативен собствен финансов ресурс при нерегулярност във финансирането - договорната осигуреност на дейностите по проекта минимизира този риск.

РЕЗУЛТАТИ :

WP1M1 Следене на извършените разходи по отделните дейности от проекта.
WP1M2 Отчитане на междинните резултати по етапи.
WP1M3 Координация на научно-изследователките дейности.
WP1M4 Подготовка и представяне на резултатите от изследванията.

 

обратно в Дейности