За решаване на формулираните научни задачи на Центъра са предвидени следните основни дейности:

Дефинираните дейности за постигане на целите и формулираните задачи, заедно с обслужващата дейност по управление на проекта, са структурирани в работни пакети/WP за ефективното изпълнение, управление и контрол на проекта:

Work Package 1 Work Package 2 Work Package 3 Work Package 4 Work Package 5 Work Package 6 Work Package 7